Chemikos

tworzymy karty charakterystyki

przygotowujemy
treść etykiet
zgodnie z CLP

doradzamy
z zakresu
przepisów
REACH i CLP

Oferta firmy CHEMIKOS

  • tworzenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie;
  • tworzenie kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie;
  • tworzenie kart charakterystyki dla mieszanin, dla których karta charakterystyki jest dostarczana na żądanie;
  • poprawna klasyfikacja produktów chemicznych;
  • aktualizacja kart charakterystyki;
  • sprawdzanie poprawności zapisów w karcie charakterystyki;
  • tworzenie kart charakterystyki w nowym formacie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH);
  • przygotowywanie treści etykiet na opakowania jednostkowe dla substancji i mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie oraz dla substancji i mieszanin nie będących niebezpiecznymi;
  • analiza poprawności treści etykiety na opakowanie jednostkowe;
  • pomoc przy zgłaszaniu kart charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie do Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki dla nowopowstających mieszanin

sporządzane są na podstawie dostarczonych informacji, które obejmują:
  • charakterystykę substancji wchodzących w skład mieszaniny;
  • opis procesu technologicznego;
  • wyniki badań właściwości fizycznych, chemicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych.

Tworzenie kart charakterystyki dla dystrybutorów i importerów

na podstawie kart charakterystyki producenta/dostawcy obejmuje:
  • sporządzanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart charakterystyki producenta w języku angielskim, włoskim, niemieckim...;
  • opracowywanie karty charakterystyki zgodnie z krajowymi i unijnymi wymaganiami prawnymi, uzupełnianie brakujących danych, poprawna klasyfikacja substancji i mieszanin.

KARTY CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki (ang. Safety Data Sheet - SDS) jest narzędziem przekazywania kolejnym użytkownikom informacji o substancjach i mieszaninach, jest integralną częścią systemu REACH.

Karta charakterystyki umożliwia użytkownikom podjęcie odpowiednich środków w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska. Dokument ten jest bardzo ważny ze względu na zawarte w nim informacje dotyczące zagrożeń stwarzanych przez substancję/mieszaninę, sposobów bezpiecznego magazynowania produktu, postępowania z nim oraz jego usuwania.

Karta charakterystyki jest dostarczana w dół łańcucha dostaw. Sporządzana jest zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Konieczność dostosowania klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu na terenie UE do globalnie zharmonizowanego systemu (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych wymusiła wprowadzenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (w skrócie CLP - Classification, Labelling i Packaging). Fakt ten przyczynił się do zmian w kartach charakterystyki.

Dzięki ujednolicaniu formatu karty charakterystyki oraz wymogów w zakresie zawartych w niej informacji staje się ona dokumentem rozpoznawalnym na terenie całej Unii Europejskiej.

Kartę charakterystyki substancji/mieszaniny sporządza się w języku urzędowym państwa, na terenie którego produkt ma być wprowadzony do obrotu. Kartę sporządza osoba kompetentna, która posiada odpowiednią wiedzę, m.in. z zakresu chemii, biologii, toksykologii, prawa itp.

Karty charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej wymagają zgłoszenia do Biura do spraw Substancji Chemicznych. Zgłoszenia wymagają również te karty substancji/mieszanin niebezpiecznych, dla których m.in. zmieniła się klasyfikacja, oznakowanie.

Etykiety

Etykieta jest narzędziem, które ma ostrzec użytkownika o zagrożeniach oraz sposobie bezpiecznego stosowania produktu. Zgodnie z rozporządzeniem CLP etykieta wprowadzana na terytorium Polski musi być sporządzona w języku polskim.

Informacje, jakie należy zamieścić na etykiecie, zależą nie tylko od zagrożeń stwarzanych przez produkt, ale również od odbiorców, do jakich ma dany produkt trafić.

Zgodnie z rozporządzeniem CLP substancje klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z CLP od 1 grudnia 2010 r.

W przypadku mieszanin termin wprowadzenia klasyfikacji, oznakowania i pakowania zgodnie z CLP mija 1 czerwca 2015 r. Do tego czasu mieszanina musi być klasyfikowana, oznakowana i pakowana zgodnie z DPD. W przypadku, gdy mieszanina zostanie zaklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z CLP przed 1 czerwca 2015 r., należy stosować etykietę zgodną z CLP.

Zgodnie z CLP dostawca zobowiązany jest do aktualizowania informacji na etykiecie bez zbędnej zwłoki po zmianie klasyfikacji i oznakowania produktu, gdy nowa klasyfikacja jest wyższego stopnia.

Poza wymogami, jakie muszą spełnić etykiety, istnieją również wymogi dotyczące opakowań produktów. W przypadku sprzedaży ogółowi społeczeństwa niektórych produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, należy m.in. zaopatrzyć opakowanie w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie oraz w zamknięcie utrudniające dzieciom jego otwarcie.